Tietosuojaseloste

Kerromme tässä rekisteriselosteessa, mitä tietoja keräämme sinulta käyttäessäsi verkkokurssia ja mihin näitä tietoja käytämme. Käyttämällä palvelua katsomme sinun hyväksyvän tietojesi käsittelyn tämän rekisteriselosteen mukaisesti. Rekisteri on Euroopan parlamentin ja EU:n neuvoston asetuksen EU 2016/679 (EU:n yleinen tietosuoja-asetus) mukainen.

1. Rekisterinpitäjä

Kotia LKV Pirkanmaa Oy
Katuosoite: Siirtolapuutarhankatu 22 A9
Postiosoite: 33900 Tampere
Y-tunnus: 3128728-6
Puh. 040 764 2423

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Aleksander Virkunen
Puh. 040 764 2423

3. Rekisterin nimi

koulutus.kotialkv.fi verkkovalmennuksen asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

 1. Henkilö- ja asiakastietoja kerätään, käsitellään ja hyödynnetään verkkokurssin palvelujen tuottamiseen ja kehittämiseen; tilausten, maksamisen, laskutuksen ja toimitusten hoitamiseen; asiakaspalveluun ja yhteydenpitoon sekä muuhun asiakassuhteen hoitamiseen ja ylläpitoon; henkilökohtaisen käyttäjäkokemuksen tuottamiseen ja kehittämiseen.
 2. Henkilötietoja voidaan käyttää myös tilastollisiin ja tutkimuksellisiin tarkoituksiin sekä rekisterinpitäjän ja sen yhteistyökumppaneiden markkinointitarkoituksiin henkilötietolain mukaisesti.
 3. Tietoja käytetään vain tietojen alkuperäiseen tarkoitukseen
 4. Tietoja voidaan käyttää myös väärinkäytösten ehkäisemiseen, seuraamiseen ja selvittämiseen.
 5. Lisäksi tietoja voidaan käsitellä lain mukaisten velvoitteiden, kuten kirjanpidon, verotuksen ja muiden viranomaistarkoitusten ja -velvoitteiden hoitamiseksi.

5. Henkilötietojen säilyttämisaika

koulutus.kotialkv.fi verkkovalmennus asiakasrekisteri säilyttää henkilötietoja vain niin kauan kuin on tarpeen tässä rekisteriselosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten suorittamiseksi. Vanhentuneita ja tarpeettomia tietoja ei säilytetä. Koulutus.kotialkv.fi verkkovalmennus asiakasrekisteri pyrkii huolehtimaan henkilö- ja asiakastietojen oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta. Anonymisoidun tai tilastollisen tiedon säilyttämistä ei rajoiteta.

6. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

1.yksityiskäyttäjän perustiedot, kuten nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero yrityskäyttäjän perustiedot, kuten yrityksen nimi, osoite, Y-tunnus,yhteyshenkilön nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero
2. asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutustiedot, tuotetiedot, tilaustiedot, asiakaspalautteet, arvonta- ja kilpailuvastaustiedot sekä peruutustiedot
3. palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot, sekä viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot, kuten tunnistamistiedot
4. lupatiedot ja kiellot, kuten suoramarkkinointiluvat ja -kiellot
5. rekisteröidyn mahdollisesti antamat profilointi- ja kiinnostustiedot
6. tapahtuma- ja käyttäjäanalyysitiedot sekä
7. mahdolliset muut rekisteröidyn suostumuksella kerätyt tiedot.

 7. Evästeet

Koulutus.kotialkv.fi verkkovalmennus asiakasrekisteri hyödyntää evästeitä eli käyttäjän tietokoneeseen tallennettavia pieniä tekstitiedostoja palvelun istunnon hallitsemisessa, kävijäseurannassa ja palvelun käyttäjäkokemuksen muokkaamisessa. Evästeiden avulla analysoidaan, miten käyttäjä käyttää verkkopalvelua. Evästeiden käyttäjästä tallentamat tiedot sisältävät tunnistetietoja selaimesta, sivuston käytöstä sekä käyttäjän tietokoneen IP-osoitteesta. Käyttäjä voi halutessaan estää evästeiden käytön muuttamalla oman internet-selaimensa asetuksia. Evästeiden käytön estäminen voi kuitenkin vaikuttaa sivuston toimivuuteen.

8. Tietolähteet

Suostumukseen perustuvat tiedot kerätään suoraan asiakkaalta koulutus.kotialkv.fi verkkosivuston kautta tehdyn tilauksen yhteydessä.

9. Tietojen luovutukset

Palveluntarjoaja voi luovuttaa henkilörekisterin tietoja lainsäädännön sallimissa tai velvoittamissa rajoissa. Rekisteristä voidaan luovuttaa henkilötietolain sallimat tiedot palveluntarjoajan valikoitujen yhteistyökumppaneiden suoramarkkinointitarkoituksiin, ellei rekisteröity ole kieltänyt tietojen tällaista luovuttamista. Tietoa Rekisteristä ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle lukuun ottamatta uutiskirjeiden lähetystä. Uutiskirjeiden tilaajien tietoja käsitellään samoilla perusteilla kuin EU:n sisällä.

10. Rekisterin tietojen käsittelyn ja suojauksen periaatteet

Henkilötiedot on tallennettu digitaaliseen käyttäjätietorekisteriin. Henkilötietoja sisältävien järjestelmien käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät ja alihankkijoiden edustajat, joilla on työnsä puolesta oikeus käsitellä työntekijöiden henkilötietoja. Henkilötiedot, niiden käsittely sekä henkilötietorekisterin tarkoituksen mukaiset luovutukset on suojattu käyttäjätunnuksin, salasanoin, palomuurein ja muilla asianmukaisilla teknisillä ja hallinnollisilla tietoturvatoimilla.

11. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä, tunnistettavalla ja tunnistettavissa olevalla yksityishenkilöllä on Yleisen tietosuoja-asetuksen 3. luvun mukaisesti omien henkilötietojensa tarkastus-, oikaisu- ja kielto-oikeus:

 • Tarkastaa käsitteleekö Kotia LKV Pirkanmaa Oy henkilöä koskevia tietoja
 • Tarkastaa, mitä tietoja Kotia LKV Pirkanmaa Oy käsittelee voimassa olevan lain mukaisesti. Tarkastuksen voi lain mukaan tehdä kerran vuodessa maksutta. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle Tietopyyntö tehdään omakätisesti allekirjoitetulla tai sitä vastaavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla tai henkilökohtaisesti Kotia LKV Pirkanmaa Oy:n toimipisteessä. Kotia LKV Pirkanmaa Oy:n on toimitettava tiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa.
 • Pyytää tarpeettoman, virheellisen, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon korjaamista, täydentämistä tai poistamista.
 • Kieltää suoramarkkinointi ja henkilötietojen käyttö markkina- ja mielipidetutkimuksiin.
 • Kieltää henkilö- ja yhteystietojen luovuttaminen ja julkaiseminen yhteystietopalveluihin.
 • Peruuttaa jo annettu suostumus tai muuttaa annettua suostumusta.

Henkilö voi hallinnoida henkilötietoja ja muita tietoja sekä tietojen käyttöoikeuksia tietyissä Kotia LKV Pirkanmaa Oy:n Palveluissa käyttäjätilin kautta tai käyttämällä Palveluissamme olevia toimintoja.

Jos Kotia LKV Pirkanmaa Oy on henkilön mielestä toiminut tietosuojalausunnon tai voimassa olevan lain vastaisesti, henkilöllä on oikeus reklamoida asiasta Kotia LKV Pirkanmaa Oy:lle. Henkilö voi myös tehdä valituksen tietosuojavaltuutetulle, joka valvoo henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuutta. Lisäksi henkilö voi tehdä valituksen viestintävirastolle, joka valvoo välitystietojen käsittelyn lainmukaisuutta Suomessa. Kotia LKV Pirkanmaa Oy:n yhteystiedot reklamaatioita tai valitusta varten ovat tämän tietosuojalausunnon lopussa.

12. Yhteystiedot tietosuoja-asioissa

Henkilötietojen käsittelyyn ja tietosuojalausuntoon liittyvät kysymykset voit lähettää alla oleviin osoitteisiin. Henkilötietolain (523/1999) tarkoittama
henkilötietojen rekisterinpitäjä on Kotia LKV Pirkanmaa Oy

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät reklamaatiot, tarkastuspyynnöt ja tiedustelut:

Kotia LKV Pirkanmaa Oy
Tietosuoja-asiat
Katuosoite: Siirtolapuutarhankatu 22 A9
Postiosoite: 33900 Tampere
Y-tunnus: 3128728-6
Puh. 040 764 2423

Yhteydenotto verkon kautta: virkunen.a@gmail.com

Valvovien viranomaisten yhteystiedot:

Tietosuojavaltuutettu

Ratapihantie 9, 6 krs
00520 Helsinki
tietosuoja@om.fi

Viestintävirasto

Itämerenkatu 3 A
00180 Helsinki
kirjaamo@viestintavirasto.fi